เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (Understanding Goal):
นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างศานติ ตลอดจนสามารถเรียนรู้วิถีชุมชนนั้นๆแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม

week9


เป้าหมายรายสัปดาห์ :นักเรียนเข้าใจ และรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียน รวมถึงบุคคลและสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น สามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม


Week
Input
Process
Output
Outcome
9
5 ต.ค. - 9 ต.ค. 58
โจทย์
สรุปองค์ความรู้
Key  Question                         นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหน่วย " เรามาทำอะไรที่นี่? "

เครื่องมือคิด
Brainstorm :
ร่วมแสดงความคิดเห็นบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งอยู่ที่บ้านและสถานที่ต่างๆ
Round Rubin  :การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
Show and Share : นำเสนอผ่านละครเกี่ยวกับสถานที่ เช่น โรงเรียน  วัด  โรงพยาบาล  สถานีรถไฟ  ตลาด

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- นิทานเรื่อง หนูเป็นเด็กดี
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- อุปกรณ์การแสดงละคร เช่น เสื้อผ้า เก้าอี้ ฯลฯ

ชง:
- ครูนำนิทานเรื่อง"หนูเป็นเด็กดี"มาเล่าให้นักเรียนฟังเพื่อให้นักเรียนได้รู้บทบาทหน้าที่ของตน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนคิดว่าหน้าที่ของนักเรียนเมื่ออยู่บ้านกับอยู่โรงเรียนเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ของนักเรียนทั้งอยู่ที่บ้านและอยู่ที่โรงเรียนรวมถึงการปฏิบัติในสถานที่ต่างๆร่วมกับผู้อื่น
ชง:
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในหน่วย" เรามาทำอะไรที่นี่?
โดยครูตั้งคำถาม นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ ?
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาใน Q2
ใช้:
สรุปสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ใน Q2

ภาระงาน
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ของนักเรียนทั้งอยู่ที่บ้านและอยู่ที่โรงเรียนรวมถึงการปฏิบัติในสถานที่ต่างๆร่วมกับผู้อื่น

ชิ้นงาน
วาดภาพสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ใน Q2

ความรู้
เข้าใจ และรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียน รวมถึงบุคคลและสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น สามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด :
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการฟังนิทานและการ์ตูนที่ได้ดู รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของ
ตนเองได้
- สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้
ทักษะสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการสังเกต
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรม
ต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

กิจกรรมและชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้ใน Q.2/58 ทั้งคุณครูและเด็กๆ ร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Q.2 และร่วมกันออกแบบรูปแบบการนำเสนอให้กับผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับที่เด็กๆได้เรียนรู้มา ซึ่งพี่อนุบาล 2 ได้ช่วยกันแสดงละครเกี่ยวกับสถานที่ เช่น โรงเรียน วัด สถานีรถไฟ โรงพยาบาล และตลาด ได้แสดงร่วมกันกับน้องๆอนุบาล 1 ในวันที่ 7- 9 ตุลาคม 2558 มีผู้ปกครองและคุณครูที่น่ารักร่วมให้กำลังใจและชื่นชมความงอกงามของเด็กๆ ร่วมกัน หลังเสร็จกิจกรรมทั้งคุณครู ผู้ปกครองและเด็กๆร่วมกันห่อข้าวมารับประทานด้วยกันค่ะ และในตอนบ่ายของวันศุกร์ได้มีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของระดับชั้นอนุบาล ร่วมกันกับคุณครูและผู้ปกครอง

    ตอบลบ