เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (Understanding Goal):
นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างศานติ ตลอดจนสามารถเรียนรู้วิถีชุมชนนั้นๆแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม

week6


เป้าหมายรายสัปดาห์ :นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของสถานที่ในชุมชนรวมถึงการปฏิบัติตนร่วมกับผู้อื่นได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
15-18 ก.ย. 58
โจทย์ :
-วัด
-ตลาด
-สถานีตำรวจ
-สถานีรถไฟ
-โรงพยาบาล
Key Question
นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อไปใช้สถานที่ต่างๆในชุมชน?

เครื่องมือคิด
Brainstorm :
สถานที่ต่างๆในชุมชน
Think Pair Share :การปฏิบัติตนในการใช้สถานที่
Black board Share :
สถานที่กับการปฏิบัติตน
 Wall Thinking :
-โมเดลสถานที่ต่างๆในชุมชน
-วาดภาพที่ประทับใจจากการ์ตูน
Show and Share
นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
-ครู
-นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บัตรภาพสถานที่ต่างๆ
- การ์ตูน
- วัสดุต่างๆ เช่น เลโก้ ดินน้ำมัน กระดาษลัง ไม้ไอศกรีม

วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง:
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนรู้จักสถานที่ใดบ้างในชุมชนของเรา?และเคยไปที่ไหนบ้าง ?
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ในชุมชน
ใช้:
ทำโมเดลสถานที่ในชุมชนตามที่นักเรียนเคยไปมาจากวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ไอศกรีม เลโก้ กล่องกระดาษลัง ดินน้ำมัน เป็นกลุ่ม

วันอังคาร(ทั้งวัน)
ชง:
- ครูนำบัตรภาพสถานที่ต่างๆในชุมชนมาให้นักเรียนสังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนไปสถานที่เหล่านั้นทำไม และจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อไปสถานที่นั้นๆ เช่น วัด ตลาด โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ที่ทำการไปรษณีย์?"
เชื่อม:
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติในแต่ละสถานที่
ใช้:
เขียนสรุปสถานที่ต่างๆในชุมชุนพร้อมวาดภาพประกอบ

วันพุธ ( 1ชั่วโมง)
ชง:
- ครูให้นักเรียนดูการ์ตูน "ชุมชนนิมนต์"เพื่อให้นักเรียนได้รู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนเห็นอะไรบ้าง ? มีใครบ้าง ? รู้สึกอย่างไร ?และถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร?
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากการ์ตูนที่ได้ดู
ใช้:
นักเรียนวาดภาพตัวละครหรือเหตุการณ์ที่ประทับใจในการ์ตูน
วันพฤหัสบดี ( 1ชั่วโมง)
ชง:
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด " นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อขึ้นรถไฟ ? " เพื่อเป็นข้อตกก่อนที่จะไปเรียนรู้นอกสถานที่โดยการขึ้นรถไฟ
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการขึ้นรถไฟ
ใช้ :
เชียนสรุปข้อตกของเราในการขึ้นรถไฟ

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด " นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อไปวนอุทยานเขากระโดง ? " เพื่อเป็นข้อตกลงก่อนไปเรียนรู้นอกสถานที่ที่วนอุทยานเขากระโดง
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการไปเรียนรู้ที่วนอุทยานเขากระโดง
ใช้ :
เขียนสรุปข้อตกลงการไปวนอุทยานเขากระโดง
ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ในชุมชน
- แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติในแต่ละสถานที่
- แสดงความคิดเห็นจากการ์ตูนที่ได้ดู
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการขึ้นรถไฟ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการไปเรียนรู้ที่วนอุทยานเขากระโดง

ชิ้นงาน
-โมเดลสถานที่ต่างๆในชุมชน
-วาดภาพที่ประทับใจจากการ์ตูน
- เชียนสรุปข้อตกของเราในการขึ้นรถไฟ
- เขียนสรุปข้อตกลงการไปวนอุทยานเขากระโดง
ความรู้
เข้าใจและเห็นความสำคัญของสถานที่ในชุมชนรวมถึงการปฏิบัติตนร่วมกับผู้อื่นได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้

ทักษะการคิด :
-การวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการฟังนิทานและการ์ตูนที่ได้ดู รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้
-การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการสังเกต
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

กิจกรรมและชิ้นงาน




















1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 6 ในสัปดาห์นี้ พี่ๆ อนุบาล 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในชุมชนรวมถึงการปฏิบัติตนในการใช้สถานที่และความสำคัญของแต่ละสถานที่ โดยเรียนรู้ผ่านการดูการ์ตูน จากภาพบัตรคำ และการออกไปเรียนรู้นอกสถานที่แต่ในการเรียนรู้เรียนรู้นอกสถานที่ในสัปดาห์นี้สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางจึงเลื่อนเป็นในสัปดาห์ถัดไปค่ะ พี่อนุบาลสองสามารถบอกได้ว่าในชุมชนมีสถานที่ใดบ้างและเคยไปที่ไหนมาบ้างค่ะ เช่น พี่หนุน : ตลาดครับผมเห็นแม่ไปซื้อของที่ตลาดครับ
    พี่แป้ง : วัดค่ะที่วัดมีพระอยู่ด้วยแล้วเราไปทำบุญค่ะ พี่นโม : มีสนามแข่งรถครับ พี่บอส : มีโรงพยาบาลครับ พี่เป้ : ไปโรงพยาบาลเราไปหาหมอครับ พี่หนูยิ้ม : หนูเคยไปส่งของที่ไปรษณีย์กับแม่ค่ะ และในสัปดาห์นี้พี่อนุบาล 2 ได้ทำข้อตกลงก่อนออกไปเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับการขึ้นรถไฟ และ การไปที่วนอุทยานเขากระโดง
    เช่น พี่กุ้ง : เป็นเด็กดีค่ะ พี่ป๋อ : รู้เวลาครับ พี่แก้ม : รักษาความสะอาดค่ะ พี่โอบอ้อม : พูดจาสุภาพค่ะ พี่ชิน : ใช้เสียงเบาครับ พี่ฟอร์ด : เวลาขึ้นรถไฟไม่ยื่นแขนออกไปครับ พี่น้ำ : รู้เวลาครับ พี่แป้ง : เวลาอยู่บนรถไฟต้องนั่งนิ่งๆค่ะ นอกจากนี้ในสัปดาห์นี้พี่อนุบาล 2 ยังได้ช่วยกันเพาะต้นไม้โดยใช้กล่องนมที่ดื่มทุกวันเพื่อช่วยลดขยะสามารถนำสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พี่ๆอนุบาลช่วยกันใส่ดิน ปักต้นไม้ และช่วยกันเรียงกล่องนมไว้ข้างรั้วหลังห้องเรียนค่ะ

    ตอบลบ