เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (Understanding Goal):
นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างศานติ ตลอดจนสามารถเรียนรู้วิถีชุมชนนั้นๆแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม

Gallery

Week 1


Week 2

Week 3 "แมงกินฟัน"Week 4 "แมงกินฟัน"

Week 5 "แมงกินฟัน"

Week 6 "แมงกินฟัน"

Week 7 "แมงกินฟัน"
Week 7 "เรียนรู้นอกห้องเรียน (ห้องทันตกรรม)"ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น