เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (Understanding Goal):
นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างศานติ ตลอดจนสามารถเรียนรู้วิถีชุมชนนั้นๆแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม

week4 
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องและการใช้สถานที่ร่วมกับผู้อื่นได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
4
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 58
โจทย์ :
บทบาทบุคลากรในโรงเรียน
-ครู
-ผู้ปกครอง
-นักเรียน
-ช่างซ่อมบำรุง
-แม่ครัว/แม่บ้าน
-บรรณารักษ์
-คนสวน

Key Questions
- ใครทำหน้าที่อะไรบ้าง ?อยู่ที่ไหน?
-แต่ละบุคคลมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?

เครื่องมือคิด
Brainstorm :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ที่ไปสำรวจ

Think Pair Share :
ความเหมือนความต่างของบุคคลและสถานที่
Black board Share :
ความสัมพันธ์ของสถานที่ต่างๆและบุคคล
Wall Thinking :
-วาดภาพบ้านมัธยมและบริเวณรอบๆ
-ปั้นดินน้ำมันฟาร์มของหนู
Show and Share :
นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
-ครู
-นักเรียน
-บุคลากรในโรงเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-อาคารประถม
-บ้านมัธยม
-ฟาร์ม
-บ้านพักครูวันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง:
- ครูพานักเรียนสำรวจอาคารประถม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนเห็นอะไรบ้าง"นักเรียนจะทำอย่างไรบ้างเมื่อมาใช้อาคารประถม?"
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปสำรวจอาคารประถม
ใช้:
เขียนสรุปการใช้อาคารประถมร่วมกันลงในสมุดนักสำรวจน้อย

                      วันอังคาร( 1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูพานักเรียนสำรวจบ้านมัธยม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนเห็นอะไรบ้าง"นักเรียนจะทำอย่างไรบ้างเมื่อมาใช้บ้านมัธยม? อาคารอนุบาล อาคารประถม บ้านมัธยมมีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปสำรวจบ้านมัธยม
ใช้:
นักเรียนวาดภาพบ้านมัธยมและบริเวณรอบๆและเขียนสรุปการใช้บ้านมัธยมร่วมกันลงในนักสำรวจน้อย

วันพุธ ( 1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูพานักเรียนไปสำรวจฟาร์ม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนเห็นอะไรบ้าง? ได้กลิ่นอะไรบ้าง? เห็นใครทำอะไร? และจะทำอย่างไรเมื่อมาที่ฟาร์ม?"
- เชิญคุณลุงที่ดูแลฟาร์มมาพูดคุยเกี่ยวกับหน้าที่ของคุณลุง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนคิดว่าคนสวนมีหน้าที่อะไรบ้าง?"
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปสำรวจฟาร์ม
ใช้ :
ปั้นดินน้ำมันฟาร์มของหนูเป็นกลุ่มและเขียนการใช้สถานที่ร่วมกันลงในสมุดนักสำรวจน้อย

วันพฤหัสบดี ( 1ชั่วโมง )
ชง :
-ครูพานักเรียนไปสำรวจบริเวณบ้านพักครู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนเห็นอะไรบ้าง และจะทำอย่างไรเมื่อมาบริเวณนี้?"
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินสำรวจบ้านพักครู
ใช้:
นักเรียนเขียนสรุปการใช้สถานที่ร่วมกันลงในสมุดนักสำรวจน้อย

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง:
- ครูพานักเรียนทำวุ้นแสนอร่อยเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนสถานะของๆเหลวและสามารถนำไปใช้เป็นทักษะชีวิตได้
- ครูอธิบายอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการทดลอง
เชื่อม:
- ครูอธิบายถึงขั้นตอนการทำการทดลอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทำการทดลอง
ใช้:
ได้ทำการทดลองวุ้นแสนอร่อย
ชง:
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?"
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์


ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปสำรวจอาคารประถม
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปสำรวจบ้านมัธยม
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปสำรวจฟาร์ม
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินสำรวจบ้านพักครู

ชิ้นงาน
- วาดภาพบ้านมัธยมและบริเวณรอบๆ
- ปั้นดินน้ำมันฟาร์มของหนู
- สรุปสัปดาห์ที่ 4


ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องและการใช้สถานที่ร่วมกับผู้อื่นได้

ทักษะ
ทักษะการคิด :
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการสังเกต
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
-ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันกิจกรรมและชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์นี้พี่ๆอนุบาล 2 ยังเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียน บุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นๆ และการปฏิบัติตนกับสถานที่ โดยคุณครูได้พาพี่ๆอนุบาล 2 สำรวจอาคารเรียนของพี่ประถม ของพี่มัธยม พี่ๆอนุบาล 2 สามารถบอกความแตกต่างของอาคารอนุบาล อาคารประถม และบ้านมัธยมได้ ในวันต่อมาฟาร์มนอกกะลา รวมถึงบริเวณบ้านพักครู พี่ๆ อนุบาล 2 ได้ช่วยกันบอกวิธีปฏิบัติในการมาสถานที่เหล่านี้ได้ และสามารถบอกสิ่งตนสังเกตเห็นว่ามีอะไรบ้าง มีใครบ้าง เช่น
  พี่โอบอ้อม : อาคารพี่ประถมมีกี่ทอผ้าค่ะ
  พี่เป้ : อาคารพี่ประถมก็มีมุมหนังสือครับ
  พี่หนูยิ้ม : อาคารพี่ประถมมีหกห้องค่ะ
  พี่ดิน : บ้านพี่มัธยมมีเป็นหลังครับ
  พี่ฟอร์ด : เราต้องใช้เสียงเบา ไม่วิ่งเล่นกันครับ
  พี่แก้ม : ทำไมเราถึงมีโรงสีข้าวคะ
  พี่นโม : ทำไมพี่ลูกวัวถึงมีสีดำครับ
  และในสัปดาห์นี้พี่ๆ อนุบาล ได้มีการทดลองการเปลี่ยนสถานะของเหลวให้เป็นของแข็งโดยการทำวุ้นกะทิ นอกจากนี้ยังเห็นการเปลี่ยนแปลงของน้ำตาลเมื่อนำมาละลายในน้ำร้อน รวมถึงนักเรียนสามารถเรียนรู้เป็นทักษะชีวิตได้ พี่อนุบาล 2 ร่วมมือกับกิจกรรมและสนใจกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดีค่ะ

  ตอบลบ