เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (Understanding Goal):
นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างศานติ ตลอดจนสามารถเรียนรู้วิถีชุมชนนั้นๆแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม

week7


เป้าหมายรายสัปดาห์ :นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของแต่ละอาชีพ

Week
Input
Process
Output
Outcome
7
21-25 ก.ย. 58
โจทย์
-อาชีพ
-บทบาทหน้าที่

Key Question
นักเรียนคิดว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละอาชีพเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

เครื่องมือคิด
Brainstorm :
อาชีพต่างๆในชุมชน
Think Pair Share :
 - สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการไปทัศนศึกษา
- บทบาทหน้าที่ของแต่ละอาชีพ
 Black board Share :
บทบาทหน้าที่ของแต่ละอาชีพ
Wall Thinking :
-วาดภาพที่ประทับใจจากไป
ทัศนศึกษา
Show and Share
นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
-ครู
-นักเรียน
- ผู้ปกครอง
-บุคลากรในสถานที่ต่างๆ

สื่อและแหล่งเรียนรู้
-สถานีรถไฟ
-วนอุทยานแห่งชาติเขากระโดง
- วิทยากร
- เกมปริศนาคำทาย
- บัตรภาพอาชีพต่างๆ
วันจันทร์ ( 1 วัน )
ชง:
- ครูพานักเรียนไปทัศนศึกษา สถานีรถไฟเพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงการเดินทางว่ามีหลายวิธีในปัจจุบันมีส่วนน้อยที่เดินทางด้วยรถไฟรวมถึงการไปใช้สถานที่การไปใช้บริการนักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรและสถานีรถไฟยังมีห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่ง
และวนอุทยานเขากระโดงเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตลอดจนการไปใช้สถานที่ท่องเที่ยวร่วมกับผู้อื่นร่วมอนุรักษ์ดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยว
นอกจากนั้นนักเรียนยังได้เรียนรู้ถึงปรากฏการธรรมชาติการเกิดปล่องภูเขาไฟ

วันอังคาร( 1ชั่วโมง)
ชง:
ครูทบทวนกิจกรรมจากการไปทัศนศึกษาเมื่อวาน
-ค รูใช้คำถามกระตุ้นการคิดดังนี้
"นักเรียนเห็นอะไรบ้างที่สถานีรถไฟ?" เห็นใครทำอะไร?และจะปฏิบัติตนอย่างไร"
"ภูเขาไฟเกิดขึ้นได้อย่างไร"
"นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อไปที่วนอุทยานเขากระโดง"
"เราจะช่วยกันดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง"
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมทัศนศึกษา
ใช้:
วาดภาพที่ประทับใจจากไปทัศนศึกษาเป็นกลุ่ม

วันพุธ ( 1ชั่วโมง)
ใช้:
นำเสนอสิ่งที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่ว่าสิ่งที่พบเห็น สิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่ประทับใจเป็นรายบุคคล
วันพฤหัสบดี ( 1ชั่วโมง)
ชง:
- ครูพานักเรียนเล่นปริศนาคำทายอาชีพ
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปริศนาคำทาย
ชง:
- ครูนำภาพโปสเตอร์อาชีพต่างในชุมชนมาให้
นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนคิดว่าในชุมชนของเราทำอาชีพอะไรบ้าง?แต่ละอาชีพมีบทบาทหน้าที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?"
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพและบทบาทหน้าที่ของคนในชุมชน
 ใช้ :
เขียนอาชีพที่ชื่นชอบหรือใฝ่ฝันเป็นภาพวาด

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง:
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?"
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้:
เขียนสรุปรายสัปดาห์
ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมทัศนศึกษา
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพและบทบาทหน้าที่ของคนในชุมชน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมปริศนา
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
 -วาดภาพสรุปจากการไปทัศนศึกษา
- การนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- วาดภาพอาชีพที่ประทับใจหรืออาชีพที่ใฝ่ฝัน
ความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของแต่ละอาชีพ
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้

ทักษะการคิด :
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการฟังนิทานและการ์ตูนที่ได้ดู รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้
-การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการสังเกต
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

กิจกรรมและชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 7 ในวันจันทร์พี่ๆอนุบาล 2 ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆในการเรียนรู้ พี่ๆได้เดินทางโดยรถไฟที่สถานีลำปลายมาศถึงสถานีบุรีรัมย์โดยจากการนั่งอยู่บนรถไฟคุณครูได้ใช้คำถามว่านักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง พี่หนุน : มีคุณยายมาขายไก่ปิ้งครับ พี่นโม : รถไฟมีล้อไหมครับ พอถึงสถานีบุรีรัมย์มีพี่ๆพนักงานที่สถานีมาให้ความรู้เกี่ยวกับกับการรับตั๋วรถไฟ และรวมถึงการนั่งรถไฟให้ปลอดภัย เพราะพี่แป้งได้ยกมือถามว่า : ทำไมเราถึงเอามือยื่นออกไปข้างนอกไม่ได้คะ จากนั้นได้เดินทางไปที่วนอุทยานเขากระโดงคุณครูให้พี่ๆนับขั้นบันไดว่ามีทั้งหมดกี่ขั้น พี่โอบอ้อม : หนูได้ 297 ขั้นค่ะ พี่ป๋อ : ผมได้ 295 ขั้นครับ พี่อนุบาลได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของต้นโยนีปิศาจ หินลอยน้ำ ครูใช้คำถามว่าทำไมหินจึงลอยน้ำ พี่แก้ม : เพราะหินมีรูค่ะ พี่ฟอร์ด : หินเบาครับ จากนั้นพี่ๆ เดินสำรวจปากปล่องภูเขาไฟคุณครูใช้คำถามว่าภูเขาไฟเกิดขึ้นได้อย่างไร พี่บอส : เกิดจากภูเขาลูกใหญ่ๆแล้วมีลาวาด้วยครับ พี่แป้ง : เกิดจากแผ่นดินไหวค่ะ
    วันอังคารพี่ๆอนุบาลได้ช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่และพี่อนุบาล 2 ทุกคนได้ออกมานำเสนอสิ่งที่ได้พบเห็นและไปเรียนรู้มาให้คุณครูกับเพื่อนๆฟัง จากการไปเรียนรู้นอกสถานที่คุณครูได้นำมาบูรณาการเข้ากับวิชาต่างๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์
    นอกจากนี้ในสัปดาห์นี้พี่ๆอนุบาล 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน บทบาทหน้าที่และความสำคัญของแต่ละอาชีพ โดยเรียนรู้ผ่านบัตรภาพ เกมปริศนาคำทาย พี่ๆสามารถบอกได้ว่าแต่ละอาชีพทำหน้าที่อะไร อยู่ที่ไหน เช่น คุณครูถามว่าใครเอ่ยปลูกข้าวให้เรากิน พี่เต้ : ชาวนาครับ พี่แป้ง : คุณตาของหนูค่ะ ใครเอ่ยใส่ชุดสีขาวเราไปหาเมื่อไม่สบาย พี่หนูยิ้ม : คุณหมอค่ะ พี่กุ้ง : พยาบาลค่ะ ในสัปดาห์นี้พี่ๆอนุบาล 2 ตื่นเต้นกับการไปเรียนรู้นอกสถานที่และร่วมทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะ

    ตอบลบ