เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (Understanding Goal):
นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างศานติ ตลอดจนสามารถเรียนรู้วิถีชุมชนนั้นๆแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม

week8


เป้าหมายรายสัปดาห์ :เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโรงเรียน อาชีพต่างๆ และสถานที่ต่างๆในชุมชนตลอดจนสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
28 ก.ย.- 2 ต.ค. 58
โจทย์
ความสัมพันธ์ของโรงเรียน อาชีพต่างๆและสถานที่ต่างๆ
Key Question
นักเรียนคิดว่าแต่ละอาชีพมีความสำคัญอย่างไร?

เครื่องมือคิด
Brainstorm :
ร่วมแสดงความคิดเห็นความสัมพันธ์ของโรงเรียน อาชีพต่างๆและสถานที่ต่างๆ
Think Pair Share :ความสัมพันธ์ของโรงเรียน อาชีพต่างๆและสถานที่ต่างๆ
Black board Share :              - ความสัมพันธ์ของโรงเรียน อาชีพต่างๆและสถานที่ต่างๆ
- ทบทวนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สถานที่ต่างๆในโรงเรียน
Wall Thinking :
-วาดภาพครอบครัวของฉัน
Show and Share
นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
-ครู
-นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- นิทานเรื่อง ครอบครัวมีสุข
- นิทานเรื่อง ชุมชนของหนู
- เกมโยงคู่บุคคลกับสถานที่
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง ครอบครัวมีสุข ให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนมีความสัมพันธ์กับครอบครัวอย่างไร?"
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวจากนิทานเรื่อง ครอบครัวมีสุข
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพครอบครัวของฉัน

วันอังคาร( 1ชั่วโมง)
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด" นักเรียนคิดว่าครอบครัวสำคัญอย่างไร?" และทำไมจึงต้องมีบ้าน?"
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับครอบครัว
ใช้ :
ทำป๊อบอัพครอบครัวของหนู

วันพุธ ( 1ชั่วโมง)
ชง:
- ครูเล่านิทานเรื่อง "ชุมชนของหนู" ให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนคิดว่ามีอาชีพอะไรบ้าง? แต่ละอาชีพสำคัญอย่างไร ? และอยู่ที่ไหน?"
 เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานเรื่อง ชุมชนของหนู
ชง:
-ครูให้นักเรียนโยงจับคู่ภาพอาชีพกับสถานที่หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของอาชีพและสถานที่มากขึ้น
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอาชีพและสถานที่ต่างๆ
ใช้:
โยงคู่รูปภาพบุคคลและสถานที่

วันพฤหัสบดี ( 1ชั่วโมง)
ชง:
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนคิดว่าเราจะใช้สถานที่ต่างๆในโรงเรียนอย่างไร ?"
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สถานที่ต่างๆในโรงเรียน
ใช้:
สรุปการใช้สถานที่ต่างๆในโรงเรียน

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ 8 นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?"
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ 8
ใช้ :
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 8
ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวจากนิทานเรื่อง ครอบครัวมีสุข
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับครอบครัว
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานเรื่อง ชุมชนของหนู
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอาชีพและสถานที่ต่างๆ
- ทบทวนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สถานที่ต่างๆในโรงเรียน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ 8
ความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโรงเรียน อาชีพต่างๆ และสถานที่ต่างๆในชุมชนตลอดจนสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้

ทักษะการคิด :
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการฟังนิทานและการ์ตูนที่ได้ดู รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้
-การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ทักษะสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการสังเกต
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

กิจกรรมและชิ้นงาน
2 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. สัปดาห์ที่ 8 ในสัปดาห์นี้พี่อนุบาล 2 ได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของโรงเรียน ครอบครัว อาชีพ และสถานที่ต่างๆรวมถึงทบทวนถึงการปฏิบัติตนในการใช้สถานที่ต่างๆในโรงเรียน ข้อตกของห้องเรียน โดยผ่านการ์ตูนและการเล่านิทาน ครูใช้คำถามถ้าเราไม่มีบ้านได้ไหม แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้าง
  พี่หนุน : ถ้าไม่มีบ้านผมจะไปอยู่วัดครับ
  พี่ต้นกล้า : ทุกคนต้องมีบ้านครับเพราะบ้านคือที่อยู่อาศัยครับ
  ต่อจากนั้นครูใช้คำถามถ้าไม่สบายเราต้องไปหาใคร ทำไมไม่ไปหาคุณครู
  พี่โอบอ้อม : ไปโรงพยาบาลไปหาคุณหมอค่ะ
  พี่ฟอร์ด : ไปหาคุณครูไม่ได้ครับ คุณครูต้องสอนหนังสือครับ
  พี่เป้: แต่ตอนมาโรงเรียนเราไม่สบายคุณครูก็เอาให้เรากินได้ครับ
  และพี่ๆยังร่วมกันทบทวนกับวิธีการเล่นที่สนามเด็กเล่น การเล่นที่ถูกวิธี ในสัปดาห์ที่ 8 นี้พี่ๆอนุบาล 2 ได้ทำป๊อบอัพครอบครัวของหนู พี่ๆอนุบาล 2 ตั้งใจทำมากทุกชิ้นจึงออกมายอดเยี่ยมสวยงามค่ะ และในวันศุกร์พี่ๆอนุบาล 2 ได้ร่วมกันทำไข่ตุ๋นแสนอร่อยโดยมีคุณครูเป็นผู้พาทำค่ะ ตลอดทั้งสัปดาห์นี้พี่ๆอนุบาล 2 สนุกกับการทำกิจกรรมและตั้งใจทำทุกชิ้นงานค่ะ

  ตอบลบ