เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (Understanding Goal):
นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างศานติ ตลอดจนสามารถเรียนรู้วิถีชุมชนนั้นๆแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม

week3


 เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องและการใช้สถานที่ร่วมกับผู้อื่นได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
3
24-28 ส.ค. 58


โจทย์ :
สถานที่ในโรงเรียนและข้อปฏิบัติ
-อาคารธุรการ
-ห้องสมุด
-อาคารอนุบาล
-อาคารประถม
-บ้านมัธยม
-โรงอาหาร
-ฟาร์ม
-บ้านพักครู
-ป้อมยาม
-ห้องน้ำ
Key Questions
- นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อไปใช้สถานที่ร่วมกับผู้อื่น?

เครื่องมือคิด
Brainstoms:
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียน
Walk and talk :
การเดินสำรวจสถานที่ต่างๆในโรงเรียน
Think Pair Share :
การปฏิบัติตนในสถานที่นั้นๆ
Black board Share :
เกี่ยวบทบาทหน้าที่ของบุคคลในโรงเรียน
Wall Thinking :
วาดภาพตึกอนุบาล
Show and Share :
นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
-ครู
-นักเรียน
-บุคลากรในโรงเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
-บรรยากาศสถานที่ต่างๆในโรงเรียน
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูพานักเรียนสำรวจรอบๆอาคารอนุบาล
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดดังนี้
 " นักเรียนเห็นอะไรบ้าง? "
 " เราจะช่วยกันดูแลอาคารอนุบาลอย่างไร? "
" เวลาเราอยู่ในห้องเรียนจะทำอย่างไร?"
 " เราจะช่วยกันดูแลห้องเรียนอย่างไร? "
" เราจะใช้อาคารร่วมกับน้องอย่างไร? "
"เราจะใช้และดูแลสนามเด็กเล่นร่วมกับน้อง
อย่างไร"
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ในอาคารอนุบาล
ใช้:
นักเรียนวาดภาพตึกอนุบาลในมุมที่ประทับใจแล้วเขียนสรุปการใช้และดูแลร่วมกันลงในสมุดนักสำรวจน้อยวันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูพานักเรียนสำรวจห้องน้ำภายในอาคารอนุบาล
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดดังนี้
" นักเรียนคิดว่าห้องน้ำมีไว้ทำอะไรบ้าง?"
"เราจะใช้ห้องน้ำร่วมกันอย่างไร?"
"เราจะช่วยกันดูแลห้องน้ำอย่างไร?"
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสำรวจห้องน้ำในอาคารอนุบาล
ใช้:
นักเรียนวาดภาพห้องน้ำที่ไปสำรวจมาแล้วเขียนสรุปการใช้และดูแลร่วมกันลงในสมุดนักสำรวจน้อย

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูพานักเรียนสำรวจอาคารธุรการ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดดังนี้
"นักเรียนเห็นใครบ้าง?และใครทำอะไรอยู่?"
"นักเรียนคิดว่าอาคารธุรการมีไว้ทำอะไรบ้าง?"
"นักเรียนจะทำอย่างไรเมื่อไปใช้อาคารธุรการ?"
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปสำรวจอาคารธุรการ
ใช้:
นักเรียนเขียนสรุปการใช้อาคารร่วมกันลงในสมุดนักสำรวจน้อย

วันพฤหัสบดี ( 1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูพานักเรียนไปสำรวจห้องสมุด
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด "นักเรียนเห็นใครบ้าง?" และทำอะไร?"
- บรรณารักษ์มาให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของบรรณารักษ์
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
" นักเรียนจะทำอย่างไรเมื่อมายืมหนังสือ ?"
" นักเรียนจะช่วยกันดูแลห้องสมุดอย่างไร? "
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปสำรวจห้องสมุด
ใช้:
นักเรียนเขียนสรุปการใช้ห้องสมุดร่วมกันลงในสมุดนักสำรวจน้อย
นักเรียนช่วยกันจัดหนังสือในมุมต่างๆ
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง:
- ครูพานักเรียนทำกับดักยุงจากขวดพลาสติกเพื่อให้นักเรียนได้นำขวดน้ำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
- อธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองว่ามีอะไรบ้างเช่น ขวดน้ำ น้ำตาล น้ำ ยีสต์
เชื่อม:
- ครูอธิบายขั้นตอนการทำการทดลอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทำการทดลองเป็นกลุ่ม
ชง:
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?"
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ในอาคารอนุบาล
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสำรวจห้องน้ำในอาคารอนุบาล
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปสำรวจอาคารธุรการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปสำรวจห้องสมุด
ชิ้นงาน
- วาดภาพสรุปตึกอนุบาลในมุมต่างๆ
- วาดภาพสรุปสำรวจห้องสมุด
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องและการใช้สถานที่ร่วมกับผู้อื่นได้
ทักษะ
ทักษะการคิด :
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการสังเกต
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันกิจกรรมและชิ้นงาน
                                            


1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 3 ในสัปดาห์นี้พี่ๆอนุบาล 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียน บุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นๆ และการปฏิบัติตนกับสถานที่ โดยคุณครูได้พาพี่ๆอนุบาล 2 สำรวจสถานที่ใกล้ตัวที่สุดคือ รอบๆบริเวณอาคารอนุบาล และพี่ๆอนุบาล 2 ได้ช่วยกันทำความสะอาด ดูแลรักษา เช่น มุมของเล่น มุมหนังสือ ห้องน้ำ และห้องเรียนต่อมาคุณครูพาพี่ๆอนุบาล 2 มาสำรวจตึกธุรการและห้องสมุด และให้พี่ๆ ช่วยกันดูแลห้องสมุดโดยการช่วยกันจัดหนังสือ และมุมต่างๆ พี่ๆอนุบาล 2 สามารถบอกได้ว่าแต่ละสถานที่มีใครบ้าง รวมถึงจะต้องใช้สถานที่เหล่านั้นอย่างไร เช่น
  พี่แป้ง : ห้องน้ำเราไปฉี่ค่ะ
  พี่ชิน : ห้องน้ำไปแปรงฟันครับ
  พี่หยก : เวลาเล่นของเล่นต้องแบ่งกันเล่นค่ะ
  พี่ป๋อ : เวลาเล่นของเล่นต้องเก็บครับ
  พี่บอส : ห้องสมุดมีครูแหววครับ
  พี่โอบอ้อม : เราต้องดูแลหนังสือเวลาที่ยืมไปค่ะ
  พี่เป้ : ไปห้องสมุดต้องเข้าแถวคืนหนังสือครับ
  และในสัปดาห์นี้คุณครูได้พาพี่ๆ อนุบาล 2 ทดลองทำกับดักยุงให้นักเรียนได้นำขวดน้ำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ ในการทดลองคุณครูได้ใช้น้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายแดงในการทดลองด้วย คุณครูถามพี่ๆว่าคืออะไร พี่หนุน : เกลือกับน้ำตาลครับ เพราะเกลือมีสีขาว พี่นโม : น้ำตาลครับเพราะน้ำตาลสีขาวก็มีครับ คุณครูเชิญพี่ๆ อนุบาล 2 ทุกคนมาชิมให้เด็กๆใช้ประสามสัมผัสโดยการชิมว่าสิ่งนี้คืออะไร พี่ ๆ อนุบาล 2 ได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะ

  ตอบลบ